Sikurëse keni dëgjuar edhe në Median e shkruar edhe ne atë televizive nga 1 janari 2020 shumë Aplikime mund të kryhen Online nëpërmjet faqes zyrtare e-albania.al.

Aplikimet vetëm online nga 1 janari 2020

1 Janar 2020

vetëm online

iDesk.al ju ofron asistencë teknike për çfarëdo lloj aplikimi online, krijim llogarie (account) në e-albania, problem me fjalëkalimin, për të cilin ju nuk keni njohuritë e duhura për ta realizuar me sukses nëpërmjet e-albania.al , duke përmendur këtu aplikime të cilat i ofrojnë Institucione si më poshtë vijon:


MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit
Drejtoria e Përgjithshme Detare
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Instituti Sigurimeve Shoqërore
Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Qendra Kombëtare e Biznesit

MINISTRIA E BRENDSHME

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

Agjencia Shtetërore e Kadastrës